Како да дефинираш цели во Google Analytics

За да можеш да ги следиш зададените цели во Google Analytics мора да дефинираш конверзија од типот: Цели (Goals).

Оваа е примарна величина за мерење колку добро твојот Вебсајт ги исполнува зададените бизнис цели.

Во Google Analytics ќе можеш да ги видиш процентот на конверзии и бројот на успешни комплетирања за секоја зададена Цел која си ја дефинирал.

Постои можност за дефинирање на цена за секоја Цел, па така ќе можеш да ја видиш и вредноста во пари на секоја од твоите конверзии.

Сподели ја статијата: